I. Název: Briard klub České republiky

II. Sídlo: Briard klub ČR, Mgr. Naděžda Střalková, 30. dubna 13, 702 00 Ostrava 1

III. Okruh působnosti: Česká republika

IV. Cíl činnosti: Rozvoj chovu psů plemene briard při udržení jeho čistého genofondu. K dosažení tohoto cíle klub spolupracuje s ostatními kynologickými organizacemi na území ČR i s organizacemi zahraničními (např. ČMKU, ČKS, UEBB).

V. Orgány klubu:
 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Schvaluje veškeré organizační normy klubu vč. stanov klubu, které musí být vždy v souladu s normami ČMKU a FCI. Svolává ji předsednictvo klubu nejméně jednou ročně (výroční členská schůze) písemnými pozvánkami zaslanými nejméně 4 týdny před konáním s uvedením data, místa konání a pořadu jednání všem členům klubu. Předsednictvo klubu je povinno svolat mimořádnou členskou schůzi, požádá-li o to nejméně tolik členů klubu, kolik je vypočtená průměrná účast na členských schůzích za poslední 3 roky. O svolání mimořádné členské schůze může požádat ze závažných důvodů i kontrolní a revizní komise.

  Členská schůze zejména:
  a) projednává a schvaluje zprávy jednotlivých členů předsednictva a KRK o činnosti klubu, stavu plemene a jeho evidence za uplynulé období, zprávu o hospodaření klubu za uplynulé období
  b) schvaluje plán činnosti a finanční rozpočet na další období
  c) projednává a rozhoduje ve všech důležitých otázkách činnosti klubu
  d) volí předsednictvo a kontrolní a revizní komisi
  e) usnáší se na zániku klubu
  f) řeší případná odvolání členů klubu proti rozhodnutí předsednictva a KRK
  g) odvolává členy předsednictva a KRK v případech prokazatelného neplnění povinností nebo závažného porušení norem klubu

 2. Předsednictvo klubu volené členskou schůzí řídí činnost klubu v období mezi členskými schůzemi v souladu s usnesením členské schůze. Je představitelem klubu ve styku se státními, politickými a společenskými orgány a organizacemi.

  Předsednictvo klubu tvoří:
  předseda - Zastupuje klub navenek ve všech věcech. Řídí předsednictvo klubu, svolává schůze předsednictva , kontroluje činnost jednotlivých členů předsednictva. Je volen předsednictvem klubu
  místopředseda - v případě nepřítomnosti předsedy nebo z jeho pověření jej zastupuje
  jednatel - vede evidenci členů, zprostředkovává běžný styk s členy
  hlavní poradce chovu – HPCH - vede evidenci jedinců plemene briard a jejich odchovů a zodpovídá za její bezchybnost a úplnost, řídí a směruje chov briardů v ČR
  pokladník - má na starosti veškerou finanční agendu spojenou s klubem
  hospodář - spravuje veškerý movitý majetek klubu
  výcvikář - zajišťuje výcvikové akce v rámci klubu a spolupráci s ostatními organizacemi, které se zabývají výcvikem psů

  Výše jmenované funkcionáře doplňují 2 členové předsednictva, kteří jsou pověřováni průběžně různými úkoly.

  Předsednictvo BK ČR je voleno členskou schůzí na dobu 3 let, má celkem 9 členů. Za BK ČR mohou jednat samostatně: předseda, místopředseda a jednatel klubu.

 3. Předseda je statutárním orgánem klubu. Zastupuje klub navenek ve všech věcech. Řídí předsednictvo klubu, svolává schůze předsednictva, kontroluje činnost jednotlivých členů předsednictva. Je volen předsednictvem klubu.

 4. Kontrolní a revizní komise klubu je orgán nezávislý na předsednictvu klubu a podléhá přímo členské schůzi. Je volena členskou schůzí BK ČR na 3 roky. Má vždy lichý počet členů, nejméně však 3 členy, ve své činnosti se řídí obecně platnými směrnicemi a vyhláškami.

  KRK především:
  a) kontroluje dodržování stanov a ostatních organizačních dokumentů BK ČR
  b) kontroluje, zda finanční a materiálové prostředky jsou účelně a efektivněvynakládány k zabezpečení plánovaných úkolů a chodu klubu, kontroluje správně vedené hospodaření
  c) kontroluje práci předsednictva klubu včetně prověřování včasnosti a správnosti vyřizování připomínek, námětů a stížností, které byly zaslány předsednictvu klubu
  d) kontroluje stav členské a chovatelské evidence, placení členských a účelových příspěvků apod.
  e) je zároveň komisí odvolací ve věcech rozhodnutí předsednictva o podnětech, připomínkách a stížnostech členů

VI. Ustanovení poboček - Klub se organizačně dělí na regionální pobočky bez vlastní právní subjektivity, s cílem přispět k aktivizaci činnosti členské základny v pořádání chovatelských akcí a v intenzifikaci výcviku psů. O vzniku regionálních poboček rozhoduje členská schůze.

VII. Hospodaření klubu - Klub hospodaří samostatně se svými finančními prostředky. Při svém hospodaření je klub povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

 1. Příjmy BK ČR tvoří zejména:
  - členské příspěvky
  - podíl z kynologických akcí (např. klubová a speciální výstava, bonitace)
  - sponzorské dary a příspěvky


   
 2. Výdaje BK ČR tvoří zejména:
  - poplatky plynoucí ze členství v ČMKU, ČKS, UEBB
  - náklady spojené s činností poradců chovu
  - náklady spojené s činností výboru a revizní komise
  - náklady spojené s organizováním kynologických akcí
  - náklady spojené s vydáváním a distribucí zpravodaje
  - náklady spojené s propagační činností
  - náklady spojené se zastupováním BK ČR při jednáních s dalšími kynologickými organizacemi

Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním a k tomuto datu se provede vyúčtování finančního hospodaření. Do 31.1. je předseda povinen zajistit zpracování účetní uzávěrky za uplynulý kalendářní rok a její předložení členské schůzi ke schválení.

VIII. Členství, práva a povinnosti členů klubu BK ČR
Členem klubu se může stát každý občan ČR nebo cizího státu, který svým dobrovolným vstupem do klubu vyjadřuje souhlas se stanovami a zaplatí zápisné a členský příspěvek. Členem klubu se může stát i nezletilý zájemce, za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce.

Práva členů:

 1. Účastnit se akcí a činností organizovaných nebo řízených klubem

 2. Volit a být volen do všech orgánů klubu (neplatí pro členy s trvalým bydlištěm mimo území ČR a členy mladší 18 let)

 3. Účastnit se jednání na členských schůzích

 4. Účastnit se jednání na schůzích výboru a KRK, pokud charakter projednávané věci jeho účast nevylučuje

 5. Požívat ostatní výhody poskytované klubem, pokud splní podmínky, které jsou na poskytnutí těchto výhod stanoveny

 6. Aktivně se podílet na práci klubu svými připomínkami, návrhy, náměty a má právo se seznámit se všemi podněty a návrhy, týkajícími se konkrétně jeho osoby a vyjádřit se k nim

 7. Odvolávat se proti rozhodnutí orgánů klubu, a to do 30 dnů k revizní komisi nebo členské schůzi.

Povinnosti členů:

 1. Dodržovat platné stanovy a další normy, vydané klubem a jemu nadřízenými orgány

 2. Odpovědně vykonávat funkci, do které byl členskou schůzí zvolen. Pokud tuto funkci dále již z jakýchkoliv důvodů nemůže řádně vykonávat, musí tuto skutečnost bez zbytečných odkladů oznámit předsednictvu klubu

 3. Bez zbytečného odkladu oznámit předsednictvu klubu veškeré změny údajů uvedených v přihlášce (bydliště, změna příjmení atd.)

 4. Odpovědně a řádně plnit úkoly, kterými byl pověřen nebo jiným způsobem se podílet na práci klubu, poskytovat informace předsednictvu BK ČR a KRK o plnění zadaných úkolů

 5. Dbát na dodržování zákona o ochraně zvířat

IX. Zánik klubu:
Klub zanikne vysloví-li s návrhem souhlas nejméně 2/3 všech členů klubu.

 

Schváleno členskou schůzí dne 21. 2. 2004 v Praze Klánovicích.